juli 2016

woensdag 4 mei 2016

Baten 37 maal groter dan kosten

Plannen op de actieradius van de voetganger en zorgen voor goede looproutes levert bijzonder veel op. Voor de mensen die meer gaan lopen zelf en voor de omgeving. De winst die geboekt wordt is heel divers. Hoewel bij andere infrastructurele ingrepen de meeste aandacht uitgaat naar reistijdverkorting, zijn de baten van lopen veel gevarieerder. Zo spelen uitgespaarde kosten een rol, maar ook gezondheidsbaten en sociale aspecten als leefbaarheid.

Voor zover bekend zijn er in Nederland nog geen kosten-batenanalyses uitgevoerd naar investeringen in voetgangersvoorzieningen. In het buitenland, voornamelijk in de VS, Canada en Groot-Brittannië, is meer gerekend aan kosten en baten. Een overzichtsstudie in Groot-Brittannië, laat zien dat investeren in een voetgangersvriendelijke omgeving het geld meer dan waard is. De kosten-baten verhouding van voetgangersvoorzieningen is veel gunstiger dan bij andere transportinvesteringen. Volgens een van de onderzoeken is deze gemiddeld 13,55 en kan volgens een ander onderzoek zelfs oplopen tot 37,6. Vergelijk dit maar eens met de gevonden gemiddelde kosten-baten ratio van slechts 4,66 voor snelwegprojecten. Waarschijnlijk zijn de effecten zelfs nog gunstiger, omdat bij de meeste projecten die geanalyseerd zijn maar een deel van de voordelen is berekend. In een Noors onderzoek werden alleen de effecten op gezondheid, veiligheid, milieu en parkeren meegenomen. Daar bleek dat investeringen in voetgangers- en fietsnetwerken 4 tot 5 keer meer opleveren dan de kosten, gunstiger dan investeringen in infrastructuur voor auto’s en openbaar vervoer. In het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten vond men een gemiddelde kosten-baten ratio van 1:13, alleen kijkend naar gezondheidswinst en milieuwinst. Als we alles op een rij zetten, komen we tot de volgende voordelen:

Toegankelijkheid: Bijna iedereen kan lopen
Voldoende voorzieningen op loopafstand en goede voetgangersroutes voorkomen sociale en economische uitsluiting van groepen die zich op een andere manier niet zelfstandig kunnen verplaatsen. Hieronder valt ook zelfredzaamheid van ouderen.

Voetgangers nemen weinig ruimte in
Voetgangers nemen minder ruimte in dan automobilisten. Hoe meer mensen lopen en hoe minder mensen autorijden, hoe minder ruimte er nodig is per persoon, zowel voor wegen als voor parkeerplaatsen. Dat scheelt grondkosten (en bouw- en exploitatiekosten in het geval van een parkeergarage) en is vooral in drukke steden een groot voordeel. Meer voetgangers en minder auto’s leiden daarnaast tot minder barrièrewerking door grote en/of drukke wegen.Het aantal mensen dat een 3,5 meter brede rijbaan kan transporteren met verschillende vervoerswijzen per uur. Met de auto kunnen maar 2.000 mensen in een uur vervoerd worden; in diezelfde tijd kunnen 19.000 voetgangers gebruik maken van dezelfde ruimte
Bron: Botma en Papendrecht 1991 in Vaaisma et al. 2012.


Voetgangersvoorzieningen zijn goedkoop in aanleg en onderhoud
Voetgangers hebben niet alleen minder ruimte nodig, een vierkante meter stoep kost ook minder dan een vierkante meter asfalt. Dat geldt voor aanleg en ook voor onderhoud. 
Overzicht van aanleg- en vervangingskosten van openbare ruimte 
Klik op de afbeelding voor groter beeld!
Bron: Elsevier obv CROW, C-Commit civieltechnische specialistenen Gemeente Utrecht


Lopen is schoon en stil
Voetgangers verbruiken geen fossiele brandstoffen, stoten geen schadelijke gassen uit en maken weinig geluid. Als mensen lopen in plaats van autorijden verbetert dit de luchtkwaliteit (zowel als het gaat om schadelijke gassen als wanneer het gaat om stank) en gaan geluidsniveaus naar beneden.

Lopen leidt tot minder congestie
Als mensen meer lopen, al dan niet in combinatie met fiets of openbaar vervoer, zullen ze minder de auto gebruiken, wat weer leidt tot minder congestie.

Kunnen lopen versterkt de leefbaarheid van buurten
Goede voetgangersvoorzieningen leiden tot leefbaarder buurten met meer sociale cohesie. Als je makkelijk even naar de overburen loopt of een straatje om, leidt dit tot meer contact tussen bewoners onderling en tussen bewoners en bezoekers. Ook is er meer contact tussen verschillende economische klassen en sociale achtergronden. Meer mensen op straat met meer contact onderling leidt ook tot een groter gevoel van sociale veiligheid en leidt ook daadwerkelijk tot minder criminaliteit. Dat betekent minder schade en minder kosten voor de politie. Vertrouwen in de buurt betekent ook dat mensen minder vaak verhuizen, wat verhuiskosten scheelt.

Gezondheidswinst van lopen is enorm
Als we kijken naar alle baten van lopen, dan levert gezondheidswinst het meest op. Veel onderzoek naar gezondheidseffecten gaat over de effecten van fysieke activiteit. Dat hoeft niet persé lopen te zijn, maar lopen is voor veel mensen wel een makkelijke manier om dagelijks voldoende te bewegen. Uit onderzoek blijkt dat in voetgangersvriendelijke omgevingen meer mensen hun dagelijkse dosis beweging krijgen dan in omgevingen waar lopen minder vanzelfsprekend is. Winst wordt geboekt bij de volgende aandoeningen:
1) Overgewicht en vetpercentage
2) Hart- en vaatziekten
3) Hoge bloeddruk
4) Beroerte
5) Diabetes, glucose intolerantie, insuline gevoeligheid
6) Botontkalking, botbreuken, arthritis, osteoperose
7) Depressie
8) Sommige typen kanker
9) Cognitief functioneren
10) Verbetering van kracht, balans, uithoudingsvermogen, flexibiliteit en coördinatie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de gemeten gezondheidseffecten verwerkt in een tool om de gezondheidsbaten van lopen en fietsen te kunnen berekenen, HEAT geheten (Health Economic Assesment Tool for walking and cycling). Deze tool kan gebruikt worden in verschillende situaties, zoals bij de planning van nieuwe infrastructuur, om de invloed van lopen en fietsen op sterftecijfers te berekenen of om te fungeren als onderdeel van een vollediger kosten-batenanalyse.


Voetgangers zijn kwetsbaar, maar netto gezondheidswinst is groot
Lopen is gezond, maar niet als je valt of onder een auto komt. Ook de schadelijke gassen die je inademt zijn niet goed voor je. Ondanks de risico’s is het toch gunstig om meer te gaan lopen. Deels voor anderen, omdat voetgangers niet of nauwelijks bijdragen aan verkeersonveiligheid. Maar vooral omdat hun eigen gezondheidswinst door te bewegen de risico’s ruimschoots overtreft:

 Berekende economische baten van een individu die switcht van autorijden naar lopen in euro’s per jaar per persoonBron: Rabl 2011
Klik op het plaatje voor grotere afbeelding


Lopen maakt gelukkig
Dat lopen gelukkig maakt, is een indirect gevolg van andere baten van lopen, zoals toegankelijkheid, leefbaarheid en gezondheidswinst. Onderzoek toont aan dat lopen ook een direct effect heeft op iemands gevoel van welbevinden. Hoe mensen lopen waarderen hangt echter af van de omstandigheden.

Mensen lopen vooral omdat ze zo in beweging komen, buiten zijn, omdat ze het ontspannend vinden, omdat het ze plezier geeft en omdat ze genieten van de omgeving. Lopen (en fietsen) heeft een groter positief effect op het geluksgevoel dan autorijden en reizen met het openbaar vervoer:
Forenzengeluk in onderdelen en per vervoerswijze.
Boven: The commute well-being and its components
Onder Variation in commute well-being by mode 
Bron: Smith 2013b 


Als we kijken naar het effect van lopen op het gevoel van welbevinden dan rijst uit de beschikbare literatuur een zeer positief beeld op. Zo geeft lopen bij senioren en kinderen een gevoel van autonomie en meesterschap (‘mastery’) en draagt het bij aan sociale contacten voor ouderen, buurtbewoners en parkbezoekers. Dit kan zijn omdat je door te lopen bij iemand op bezoek kunt gaan, maar het kan ook zijn doordat je onderweg mensen tegenkomt. Lopen is de vervoerswijze bij uitstek waarbij je onderweg mensen tegenkomt en even contact kunt hebben. Dit soort oppervlakkige relaties vergroten gevoelens van eigenwaarde, van meesterschap en fysieke gezondheid.

Het lopen zelf beïnvloedt ook het gevoel van welbevinden. De ritmiek en zintuiglijke ervaring van geluid, geur en esthetiek kunnen van lopen een prettige ervaring maken. Lopen verbetert het humeur en de mentale gezondheid.
Lopen heeft positieve effecten op de (lokale) economie
Vaak wordt gedacht dat parkeren onder de toonbank het best is voor de lokale economie. Goede en aantrekkelijk loopvoorzieningen en een aangenaam loopklimaat blijken echter tot hogere omzet te leiden. De volgende factoren spelen hierbij een rol:
  • arbeidsproductiviteit stijgt
De gezondheidswinst van lopen komt niet alleen terecht bij de mensen zelf, maar ook bij hun werkgever. Deze profiteert van de hogere arbeidsproductiviteit van de werknemer. Ook een verbeterde toegankelijkheid verhoogt de arbeidsproductiviteit.
  • vastgoedwaarde stijgt
Een voetgangersvriendelijke omgeving leidt tot hogere vastgoedwaarden, hogere uitgaven in winkels en is gunstig voor toerisme. Bij een project in Londen werd uitgerekend hoeveel het verbeteren van de voetgangerssituatie opleverde aan vastgoedwaardestijging. Het project kostte 0,75 miljoen pond en leverde 28 miljoen pond op aan vastgoedwaardestijging in de directe omgeving, een kosten-batenratio van 1:37.
  • Besteding voetganger is groter
Onderzoek in Graz laat zien dat winkeleigenaren overschatten hoeveel mensen met de auto komen en het aantal klanten dat komt lopen juist onderschatten:Hoe klanten daadwerkelijk naar de winkel komen (in kleur)
 Hoe winkeliers denken dat hun klanten komen (in grijs) 
Bron: Sustrans 2003In Edinburgh bleek dat winkeliers vooral parkeergelegenheid belangrijk vonden, maar hun klanten bleken heel andere prioriteiten te hebben:


Bron: Sustrans 2003


Klanten die te voet komen naar de winkels aan de Meent in Rotterdam geven per keer dat ze komen relatief weinig uit, maar doordat ze vaker komen geven ze per week meer uit dan mensen die met de auto komen (Mingardo 2014).

Lopen kost weinig
Als het goed mogelijk is bestemmingen (waaronder winkels, maar ook haltes) lopend te bereiken is een auto niet nodig. Dat scheelt consumenten in de portemonnee. Denk aan de aanschaf en het onderhoud van de auto, maar ook aan brandstof en parkeergeld. Geld dat op autorijden wordt bespaard, kan uitgegeven worden aan zaken waarvan de lokale economie wel profiteert.

Meer voordelen van lopen vindt u in "Lopen Loont".

Klik hier voor volgend berichtà

Geen opmerkingen:

Een reactie posten