juli 2016

zondag 8 juli 2012

Voetgangersbeleid loont!

Leven op straat heeft vele voordelen zowel voor individuen als voor de maatschappij. Tal van studies bevestigen de maatschappelijke baten van voetgangersbeleid. Voor Sydney heeft PWC (2010) een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd, waarin de externe effecten gemonetariseerd zijn. Hieruit kwam naar voren dat in dit gebied jaarlijks € 2 Miljoen bespaard kan worden als slechts 1% van alle korte autoritten van minder dan 1 km te voet worden afgelegd.

Al in de jaren 80 toonde Appleyard in Livable Streets (1981) aan dat investeren in voetgangersbeleid een impact heeft op vastgoedprijzen, sociale cohesie in wijken, verkeersveiligheid, toerisme, lokale economie, veiligheidsgevoel. Litman (2007) geeft aan dat de verbetering van omstandigheden voor voetgangers een positief effect heeft op de algemene mobiliteit, leefbaarheid van wijken, gezondheid en economische ontwikkeling. Lopen levert voordelen op voor mens, milieu en maatschappij (People-Planet-Profit).

People - Lopen is goed voor het individu 
Lopen is gezond en goedkoop. Iedereen kan het, zonder speciale uitrusting, van jong tot oud, in volle autonomie – ook velen met beperkte mobiliteit als we met hun behoeften rekening houden. Ca 10% van de bevolking heeft ernstige problemen met zelfstandig lopen. Daarnaast zijn er nog mensen met lichtere mobiliteitsbeperkingen zoals een visuele handicap. Door de toenemende vergrijzing zal dit aantal de komende 20 jaar verdubbelen (Methorst 2010). Het is daarom belangrijk bij ontwerpen rekening te houden met mensen die moeilijk of niet zelfstandig deel kunnen nemen aan ons transportsysteem: Design for all (Sombekke, Kattelaar 2008). Omdat in principe iedereen loopt, zal ook iedereen baat hebben bij verbeteringen.

Aantrekkelijke directe wandelroutes zonder gevaarlijke barrières, maar met aandacht voor een sociaal veilige inrichting creëren een veilige omgeving voor ouderen en gehandicapten. Kinderen kunnen hier veilig spelen en zelfstandig lopen (Schubert, Skala 2009). Zeker als ook het openbaar vervoer goed toegankelijk is kunnen ouderen en gehandicapten zelfstandiger reizen. Daardoor worden deze bevolkingsgroepen minder afhankelijk van familie of sociale hulpverlening. Voor gehandicapten zou dat zelfs de drempel tot de arbeidsmarkt kunnen verlagen (Frye, Golden 2010). Daardoor wordt de basis gevormd voor individuele autonomie van alle burgers. En niet te vergeten: lopen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van overgewicht, een probleem van jong tot oud (PWC 2011). Als meer mensen te voet gaan zijn ze gezonder en fitter, waardoor gezondheidskosten en ziekteverlof afnemen.

People - Lopen is goed voor de sociale samenhang
Een voetgangersvriendelijke stad biedt veel mogelijkheden tot sociale interactie. Voetgangersvriendelijke inrichting van de wijk kan ervoor zorgen dat mensen weer meer gebruik maken van de plaatselijke voorzieningen en meer zorg dragen voor hun buren en woonomgeving. Dat versterkt de locale economie, netheid van de wijk en de sociale samenhang. Een stad op menselijke maat zorgt ervoor dat mensen minder afstanden hoeven af te leggen naar grootschalige winkelcentra en andere voorzieningen (vaak met de auto).

Planet - Lopen is goed voor milieu en klimaat
Maatregelen die duurzame vervoerwijzen als lopen, fietsen en openbaar vervoer bevorderen, kunnen tot een modal shift van automobiliteit tot deze vervoerswijzen leiden. Bij substantiële resultaten kan dit leiden tot minder autoverkeersvolume, waardoor luchtvervuiling en geluidsoverlast gereduceerd kunnen worden (Elvik 2000, IN: Sombekke, Katteler 2008). Lokaal zorgt dat voor minder overlast van de bevolking en een afname van gezondheidsklachten. Ook beperkt een modal shift het broeikaseffect van het autoverkeer. De afname van het autoverkeersvolume kan zorgen voor minder ruimtebeslag door rijdende en geparkeerde auto’s (Bach 2006). Minder autoverkeer betekent ook dat er minder energie nodig is. 

Profit – Lopen versterkt de lokale economie
Verbetering van wandelomstandigheden versterkt de lokale economie (Loveday 2006, PWC 2011). Een voetgangersvriendelijke omgeving:
 • Trekt over het algemeen meer mensen aan, dan een autogerichte omgeving
 • Meer klanten komen te voet en die dragen ook relatief meer bij aan de omzet
 • Dus meer en betere ruimte voor voetgangers en aanlooproutes zijn goed voor de zaken 

Voetgangers verblijven langer
Mensen blijven langer in een gebied als dit voetgangersvriendelijk is ingericht. Dit zorgt voor drukkere en langer bezochte straten en pleinen, hogere inkomsten voor de winkeliers en daarmee waardestijging van onroerend goed (Loveday 2006).

Voetgangers zijn betere, lucratievere en trouwere klanten voor stedelijke winkels
Enquêteonderzoeken in 6 Franse steden bevestigen cijfermatig de voordelen van voetgangersvriendelijke winkelgebieden. De automobilist spendeert wel 50% meer dan de voetganger per bezoek, maar voetgangers komen vaker en spenderen twee keer zo veel per winkel (Héran 2011). Dit bleek ook in London (2009): 55% van de klanten komen meer dan 5 keer per week te voet. Veel meer dan met andere vervoerwijzen: met de auto maar 15%. De verklaring is eigenlijk eenvoudig. Te voet gaan mensen naar de winkels in de omgeving van woning of werk. Met de auto rijden mensen naar grotere commerciële centra. Met een voetgangersvriendelijke uitstraling kunnen stedelijke winkelstraten de concurrentie aan met de autovriendelijke complexen langs de grote wegen. Winkeliers onderschatten vaak het aandeel klanten dat te voet komt, zoals het Franse onderzoek in Lille aantoont:

Winkeliers  onderschatten vaak het aandeel klanten dat te voet komt
In Lille Grand Place bleken maar half zoveel automobilisten en 10 keer zoveel voetgangers klanten te zijn als de ondervraagde handelaars dachten. In Nantes kwam 70% van het winkelend publiek te voet, terwijl men dacht dat 70% van de klandizie met de auto arriveert (Héran 2011). Dit beeld kennen we Nederland met name van de fietser, maar ook hier zal het aandeel voetgangers sterk onderschat worden.


Voetgangers als vestigingstroef voor bedrijven en instellingen
In toenemende mate wordt de kwaliteit van de openbare ruimte als vestigingsfactor erkend. Aantrekkelijke verblijfsruimtes zorgen voor een leefbare stad. Naast bewoners maken ook de medewerkers van bedrijven en toeristen gebruik van de openbare ruimte. De openbare ruimte is het visitekaartje van een stad en steeds meer een succesfactor in de (inter)nationale wedstrijd als vestigingsplaats. Global cities zoals London, Parijs en Tokio worden steeds meer vergeleken met hun internationale concurrenten dan met hun nationale periferie. Kleinere steden moeten in deze wedstrijd laten zien dat ze aantrekkelijk zijn voor globale investeringen.

Profit – Lopen zorgt voor een besparing op infrastructuur
Gemotoriseerd verkeer zorgt voor hogere kosten voor aanleg en onderhoud van verkeersinfrastructuur dan voetgangers. Door minder autoritten verminderen files, hebben straten minder onderhoud nodig, minder parkeerplaatsen moeten worden aangelegd en onderhouden. Tevens zorgt gemotoriseerd verkeer voor hogere kosten van comfortabele en veilige voetgangersvoorzieningen. Veel voorzieningen zoals voetgangerslichten zouden onnodig zijn als de auto minder centraal staat. Traditioneel worden veel meer middelen besteed aan lange-afstandsverplaatsingen, niet alleen in rechtstreekse infrastructuur maar ook in personeel, dataverzameling, expertise en wettelijk kader. Toch zijn in Nederland 33% van alle verplaatsingen korter dan 5 km (MON 2007). Investeren in wandelen en fietsen is dus dubbele winst: het kost al minder per km infrastructuur en het vermindert het autogebruik op die korte trajecten en de kosten die daaruit voortvloeien. Het levert dus een uitermate gunstige return on investment op.


Voordelen van voetgangersbeleid
PEOPLE

Sociale
baten

 • Verbeterde toegankelijkheid voor personen die benadeeld zijn binnen een traditioneel transportsysteem, waardoor een grotere maatschappelijke deelname 
 • Meer interactie en buurtschap binnen de wijk (sociale cohesie), met als gevolg afbouwen van barrières en daardoor stimulans tot sociaal engagement, met daaraan gerelateerde economische activiteiten 
 • Verbetering sociale veiligheid doordat meer mensen op straat zijn, met als gevolg minder vandalisme en graffiti met daardoor lagere onderhoudskosten: Reductie van criminaliteit en asociaal gedrag en daaraan gerelateerde kosten 
 • Gezondere en fittere burgers door meer beweging, met als gevolg lagere gezondheidskosten en minder werkuitval 
 • Verbetering verkeersveiligheid, met als gevolg vermindering verkeerslachtoffers en daardoor kostenverlaging 
 • Ontwikkeling van kinderen 
PLANET

Milieubaten

 • Meeren betere kwaliteit van open ruimtes 
 • Minder energieverbruik 
 • Minder emissies (geluid en lucht) 
 • Minder ruimtebeslag voor rijdende en geparkeerde auto’s 
 • Met als gevolg: 
 • Kostenbesparingen door minder files als personen overstappen van de auto naar duurzame vervoerwijzen 
 • Verlaging van milieugevolgen (luchtkwaliteit, CO2 en geluidsoverlast) en daaraan gerelateerde kosten 
PROFIT


Economische baten


 • Langer verblijf (zowel uren als dagen), waardoor: 
 • Hogere uitgaven 
 • Betere exploitatie van het commerciële gebied 
 • Drukker en langer bezochte straten en pleinen 
 • Toegenomen waarde van onroerend goed 
 • Hogere huuropbrengsten 
 • Investeringen in renovatie en verbouwingen 
 • Nieuwe businessmodellen 
 • Nieuwe handelaren met daardoor grotere aantrekkingskracht voor anderen 
 • Verbetering van detailhandel-ranking 
 • Nieuwe rol voor de openbare ruimte om het verblijf van toeristen te stimuleren 
 • Het creëren van een nieuw imago – festival city, evening economic hub, café societ – om een gebied een duidelijk profiel te geven, wat weer investeringen uitlokt 
 • Nieuwe en gevarieerde banen 
 • Verbeterde leefomgeving helpt om gekwalificeerde werknemers te vinden en te behouden 
 • Gereduceerde transportkosten (lopen is goedkoper dan andere modi; geld kan anders besteed worden 
 • Lagere kosten voor aanleg en onderhoud verkeersinfrastructuur 
 • Minder kosten voor aanleg en onderhoud van openbare parkeerruimte 
(Bron: Litman 2007, Loveday 2006, PWC 2011, Sombekke, Kattelaar 2008; bewerking Ligtermoet & Partners)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten